Navigatie

Creative Xperience studio

Parkweg 1B

3603 AA Maarssen

info@creativexperience.nl

06-34 133 702

 

Creative Xperience is een samenwerking tussen Mashtag & Fann Design.

Mashtag is opgericht door Maaike van Kuik (1979) en Fann Design is opgericht door Frencis Poppeliers (1982). 

' Wij zijn twee jonge, ondernemende vrouwen en hebben samen een creatieve kijk op het leven. In 2015 hebben wij elkaar leren kennen en zijn we gezamenlijk creatieve workshops gaan organiseren. Tijdens de organisatie van een workshop `armknitting` is het idee van Tof Garen onstaan en hebben wij dit unieke garen succesvol op de markt gebracht.

Het gave van onze samenwerking is dat we op veel vlakken op elkaar lijken, maar ook juist zoveel van elkaar verschillen. Echte sparringspartners, die het beste en meest creatieve bij elkaar naar boven halen.

Met veel passie en toewijding organiseren we onze workshops, bedenken we de leukste diy-pakketten en halen we zoveel mogelijk inspiratie op voor handgemaakte producten en onze collectie in de webshop.

Heb je zelf een uniek handmade product of geef jij workshops die perfect passen binnen ons concept? Neem contact met ons op, wellicht kunnen we jouw spullen in onze collectie opnemen.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Uiteraard kun je ons ook mailen: info@creativexperience.nl of bellen via: 06-34133702. `

 

 

 

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Creative Xperience – samenwerkingsverband en tevens handelsnaam van Mashtag en Fann Design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Mashtag, gevestigd te Maarssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62779168;
Fann Design, gevestigd Valkenkamp 495 te Maarssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 63848201.
Bezoekadres van Creative Xperience: Parkweg 1B te Maarssen.
b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Creative Xperience een overeenkomst sluit met betrekking tot de door hen te leveren producten en/of te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Creative Xperience activiteiten.
c. bedrijf: de klant zijnde een bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Creative Xperience;
e. activiteit: de activiteit, workshop, (kinder)feestje, animatie, evenementen welke Creative Xperience organiseert.
f. website: de website www.creativexperience.nl die door de Creative Xperience wordt beheerd;
g. Agenda: de agenda met activiteiten die op de website staat vermeld.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Creative Xperience en op alle werkzaamheden die zij in opdracht van de klant uitvoert.
2.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Creative Xperience vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien Creative Xperience niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. Creative Xperience heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Het aanbod en offertes
3.1. Een door Creative Xperience mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Creative Experience in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Creative Xperience dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van nodig is.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding van de offerte binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
3.3. Indien de klant bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Creative Xperience uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en is dit een tegenaanbod.
3.4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
3.5. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.
3.6. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.
3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes of e-mailberichten van Creative Xperience zijn niet bindend.
3.8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Aanmelden voor deelname
4.1. De klant dient zich aan te melden voor een activiteit via de website of via de e-mail naar info@creativexperience.nl.
4.2. Indien de aanmelding betrekking heeft op activiteiten vermeld op de Agenda, dan is de volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen bepalend voor de plaatsing op de activiteit. Creative Xperience behoudt zich het recht voor om daarvan af te wijken om haar moverende redenen. Bij een volle activiteit kan de klant ervoor kiezen zich aan te melden voor een andere activiteit. Bij voldoende animo streeft Creative Xperience er naar om extra activiteiten in te plannen en worden de ingeschreven klanten op de wachtlijst als eerste benaderd voor eventuele deelname.
4.3. Indien de klant zich heeft aangemeld voor deelname, dan ontvangt de klant hiervan, bij voldoende aanmeldingen , een elektronische bevestiging per mail. Bij betaling van de factuur, wordt de inschrijving pas als definitief beschouwd.
4.4. Minimale aanmelding, voor het laten doorgaan van een geplande workshop is 4 personen. Wanneer onvoldoende personen zich hebben ingeschreven, is Creative Xperience gerechtigd de workshop te verzetten. Zij verplicht zich om minimaal 2 alternatieve data in een kalenderjaar aan te bieden aan de klant.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Creative Xperience staat er, in alle redelijkheid, voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
5.2. Creative Xperience heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. Creative Xperience zal, ingeval in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 6. Prijzen
6.1. De prijs die de klant moet betalen is bekend of is vooraf overeengekomen.
6.2. Creative Xperience heeft het recht de prijzen of haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Indien de wijziging gevolg heeft voor een lopende overeenkomst, dan wordt de klant daarvan 4 weken voor de inwerkingtreding schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, dan heeft de klant het recht binnen 2 weken, nadat de klant in kennis is gesteld, van de prijswijziging de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring op te zeggen.
6.3. In geval van groepsworkshops of ander individueel overeengekomen opdrachten is het minimum aantal: 6 deelnemers. Als er minder deelnemers zijn, dan wordt dit niet in mindering gebracht op het totaalbedrag, een en ander tenzij Creative Xperience anders bepaalt.

Artikel 7. Facturatie, betaling en incassokosten
7.1. Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders met de klant is overeengekomen.
7.2. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit betaald te zijn op de door Creative Xperience opgegeven bankrekeningnummer. Betaling in meerdere termijnen is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
7.3. Alle betalingen dienen in Euro`s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Roos & Zo lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
7.4. Indien Creative Xperience het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit heeft ontvangen, dan heeft Creative Xperience het recht de klant de toegang tot de activiteit te weigeren. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.
7.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de klant in verzuim is tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 40,-.

Artikel 8. Annuleren, ruilen en annuleringskosten
8.1. Annuleren van deelname aan een activiteiten is mogelijk. Als één of meerdere van deze activiteiten niet gevolgd kan worden, dan is de klant verplicht om dit onder opgave van redenen door te geven via info@creativexperience.nl. Annuleren is mogelijk tot 1 dag voor aanvang van de activiteit. Er is geen teruggave van geld. Er is per geannuleerde activiteit eenmaal per kalenderjaar de mogelijkheid om, in overleg met Creative Xperience, te ruilen.
8.2. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren van een (workshop(s), (kinder)feestje of andere individuele opdracht, dan is dit kosteloos tot 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst mogelijk. Anders zijn de annuleringskosten en -termijnen:
a. bij annulering meer dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum: 50% van het gehele bedrag zoals overeengekomen;
b. bij annulering minder dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum of op de overeengekomen dag zelf: 100% van het gehele bedrag zoals overeengekomen. Bij absentie, te laat, ziekte of minder deelnemers op de overeengekomen datum zelf volgt er geen restitutie of vermindering op het totaalbedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Creative Xperience kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
9.2. Creative Xperience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Creative Xperience is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3. Creative Xperience is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
9.4. Creative Xperience is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken.
9.5. Creative Xperience stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.
9.6. De klant wordt geacht tijdens de gehele opdracht een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van Creative Xperience en de door Creative Xperience ingeschakelde derden welke door de klant zijn toegebracht, aan Creative Xperience worden vergoed.
9.7. Er kan bij sommige activiteiten gebruik gemaakt worden van gereedschap, zoals tangen, lijmpistolen, hamers e.d. De klant moet voorzichtig zijn met het gebruik hiervan. Het gebruik gebeurt op eigen verantwoording.
9.8. Er wordt gewerkt met diverse materialen en gereedschappen. Creative Xperience verzoekt de klant hier rekening mee te houden. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is Creative Xperience niet aansprakelijk. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om dit te melden aan zijn genodigden voor een opdracht die uitgevoerd wordt door Creative Xperience.
9.9.Creative Xperience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.10. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Creative Xperience. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering

Artikel 10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Creative Xperience niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Creative Xperience als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, bliksem, stroom- en internetstoring, rellen, weersinvloeden, diefstal, verkeersstoringen en ziekte van de natuurlijke persoon die namens Creative Xperience de overeenkomst uitvoert.

Artikel 11. Audio- en/of beeldmateriaal
11.1 Creative Xperience is gerechtigd om foto`s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken. Wanneer de klant expliciet aangeeft dit niet te willen, wordt dit uiteraard gerespecteerd en zullen de publicaties in wederzijds overleg verwijderd c.q. veranderd worden.

Artikel 12. Wijzigingen
12.1. Creative Xperience heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn andere docenten/begeleiders in te schakelen, of het wijzigen van de locatie. In het bijzonder als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 13. Op de eigen locatie van de klant
13.1. Indien de activiteit plaats vindt op de locatie van de klant, dient de klant, tenzij anders overeengekomen, te zorgen voor een geschikte ruimte met daarin geschikte tafels, stoelen, sanitaire voorzieningen zoals water, zeep en toilet. De klant zorgt zelf voor koffie, thee, limonade en andere versnaperingen.
13.2. Voor opdrachten buiten de gemeente Maarssen worden reiskosten in rekening gebracht ten bedrage van € 0,21 per kilometer. De reiskosten worden berekend aan de hand van de ANWB routeplanner vanaf het adres van de Creative Xperience studio tot aan het adres van de opdracht.

Artikel 14. Klachten
14.1. Hoewel Creative Xperience haar uiterste best doet om dit te voorkomen is het niet uitgesloten dat de klant een klacht heeft. De klant kan gerust contact opnemen met Creative Xperience om een klacht voor te leggen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig en gemotiveerd te worden ingediend bij Creative Xperience. Deze behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.
14.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Creative Xperience erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.2. Creative Xperience verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 16. Intellectuele eigendom
16.1. De klant vrijwaart Creative Xperience voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2. Tenzij Creative Xperience en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Creative Xperience volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die Creative Xperience aan de klant ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op elke overeenkomst tussen Creative Xperience en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Creative Xperience worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Creative Xperience gevestigd is. Indien Creative Xperience een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 Creative Xperience | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.